The Team

M Farhanul Enam

M Farhanul Enam

Founder and President
Rahnuma Hadi

Rahnuma Hadi

Co-Founder
Cassia Mahjabeen

Cassia Mahjabeen

Vice President, Programs